Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/www/20059/alfabet_cz/www/templates/alfabet2/html/modules.php on line 36

Mechanismus nálepkování (etiketace) a stigmatizace žáků s SPUCH

Problémy se čtením - díte se specifickými poruchami učení

Názor, že lidé trpící nějakou zjevnou poruchou, mohou být označeni nálepkou a stigmatizováni, který již dlouho prosazují kritici v sociálních vědách (např. W. Jantzen 1974, 1977), vychází z toho, že „postižení“ není osobní vlastností, nýbrž vlastností připsanou okolím. Vytváří se nálepka, kdy se lidé shodnou v určitém pojmenování a na typických znacích a způsobech chování pro daný typ postižení (poruchy). Potom se nálepka připevní na toho, kdo tyto znaky a způsoby chování (nebo jen podobné) prokazuje. Ne vždy nálepka funguje ve prospěch člověka, který poruchou (postižením) trpí. Někdy se mínění o něm obrací v jeho neprospěch a může se rozvinout i stigma jeho osoby. Zvláště problematické je zvládání takových procesů žáky ve školním věku. Z obavy, že přijdou o postavení mezi spolužáky svou poruchu skrývají, bagatelizují a odmítají podporu pedagogů, kterou jejich spolužáci vnímají jako protektivní zvýhodňování.

Číst dál: Mechanismus nálepkování (etiketace) a stigmatizace žáků s SPUCH

Metodické aspekty dyskalkulie

Dyskalkulie - počítadlo

Dyskalkulie je jednou ze specifických poruch učení. Jedná se o poruchu matematických schopností, která není způsobena mentálním postižením či nevhodným způsobem výuky. Oblast počítání (sčítání, odečítání, násobení a dělení) je nejen předmětem matematiky, jedná se o důležitou oblast i pro řadu dalších předmětů, např. fyziku, chemii nebo zeměpis. S matematikou souvisí i orientace v čase, manipulace s bankovkami, využívání váhy (při vaření, nákupech), nebo například práce s mapou. Dyskalkulie tak přímo ovlivňuje nejen školní úspěšnost žáka, ale do jisté míry i jeho samostatnost v každodenním životě.

Číst dál: Metodické aspekty dyskalkulie

Metodické aspekty dysortografie

Ruce ve vzdělávání

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, zejména českého, protože ale jejím podkladem je deficit fonologických funkcí, porucha tzv. fonematického sluchu – vnímání a rozlišování fonémů, hlásek, projevuje se u dětí i dospělých nezřídka nejen obtížemi v pravopise českého jazyka, ale i potížemi při ovládnutí cizích jazyků, což opět omezuje jejich školní úspěšnost, ale může negativně ovlivnit i další studium a dále i v budoucnosti uplatnění v pracovním i praktickém životě.

Číst dál: Metodické aspekty dysortografie

Metodické aspekty dysgrafie

Děti s dysgrafií u tabule

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, zejména psaní. Bývá porušeno psaní jako vlastní akt. Výsledkem je snížená kvalita písemného projevu. Někdy bývá pod tento pojem zahrnována i porucha výtvarných schopností (kreslení, malování), jedná se však o samostatnou problematiku (dyspinxii), která s dysgrafií může, ale nemusí souviset. Existují jedinci s dysgrafií, kteří mají potíže při psaní, ale dobře malují a kreslí. Stejně tak v některých případech zasahuje dysgrafie i oblast rýsování, ale opět ne vždy. I ona, protože psaní využíváme při výuce i přípravě na výuku, ohrožuje dítě v jeho školní úspěšnosti. Často bývá kvalita písma snížena natolik, že písmo není čitelné jak pro jiné, tak i pro dítě samotné. Z nekvalitně provedeného zápisu se dítě nemůže učit (nebo si připravit potřebné pomůcky na výuku, vypracovat domácí úkol, pokud nepřečte opsané zadání) a tím je opět hendikepováno. Nekvalitně napsanou písemnou práci přečte i učitel po žákovi často pouze s obtížemi, což může mít negativní dopad na hodnocení práce.

Číst dál: Metodické aspekty dysgrafie

Metodické aspekty dyslexie

Dyslexie - porucha čtení

Dyslexie je specifická porucha čtení. Přináší nejen dětem, ale i dospělým obtíže při čtení, které jim komplikují získávání vědomostí pomocí čtení. A protože na čtení je z velké míry postavena výuka i příprava na vyučování, omezuje schopnost učení se a ohrožuje školní úspěšnost dítěte. 

Příčiny vzniku dyslexie

Za jednu z hlavních příčin dyslexie, poruchy čtení, je v současnosti podle Mezinárodní dyslektické společnosti považován fonologický deficit (obtíže s dekódováním slov, diskriminací jednotlivých hlásek, narušená schopnost hláskové syntézy, fonologické manipulace, automatizace fonetických dovedností aj.).

Číst dál: Metodické aspekty dyslexie

Projevy syndromu ADHD

Dítě s ADHD

Mezi základní projevy syndromu ADHD patří především porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. Vedle těchto základních projevů syndromu ADHD bývají často přítomny přidružené poruchy, které se syndromem úzce souvisejí. Porucha je charakterizována raným začátkem, její příznaky se objevují ve více situacích a jsou trvalé.

Dětem chybí vytrvalost při činnosti, která vyžaduje duševní úsilí, a mají sklon přecházet od jedné aktivity ke druhé, aniž by některou dokončily. Jejich činnosti bývají špatně organizovány, špatně regulovány a často jsou nadměrné. Děti s ADHD mají sklon k úrazům a často se dostávají do disciplinárních potíží, spíše však kvůli neúmyslným přestupkům než pro úmyslné porušování pravidel. Jsou méně obezřelé a ukázněné, mívají problémy s podřizováním se pravidlům práce v kolektivu. Jejich vztah k dospělým často postrádá společenské zábrany, hůře se podřizují autoritě dospělého.

Číst dál: Projevy syndromu ADHD

©2000-2015 Alfa Human Service